La Grange Fleurie

🌳🌳🌳mier sichen fier den september lo nachemmer en Leiermeedchen-Leierbouff 🌳🌳🌳fuehrerschein am leifsten oder amgaangen domadden 🌳🌳🌳loscht an och sech secher sin di 3joer duech-ze-zeihen 🌳🌳🌳mier sin vun Olm, net aus der Welt 🌳🌳🌳wannsde dech ugesprach fills an Loscht hues eng flott Zait mat ais ze vrebrengen, komm laangscht, mier giffen ais fréen

Author: https://facebook.com/427261894014599 – La Grange Fleurie