HB Museldall Seniors

BREAKING NEWS !!!! Neizugang Nr. 3, den FELIX SCHURER , kennt vum HSC SCHWEICH. Hien verstärkt Miseler Jongen op da lenkser Bande. 🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️ Mir wenschen him eng erflograich an eng verletzungsfrai Saison 🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️ Felix Willkommen 💪💪💪💪 #ONETEAM #HANDBALLFAMILY #Muselmetropol #nieohnemeinteam 🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️

Author: https://facebook.com/142375176235145 – HB Museldall Seniors