Berdorfer Eck

Léif Leit, mir versichen is Sortiment an der Drogerie an dem Haushalt, méi nohalteg anzekafen. Dir kritt des Artikelen ab elo bei is am Buttik! Mir fréen is och iwert all Ureegung oder Iddi vun ärer Seit 😊 Är Equipe vum Berdorfer Eck😊 weider sou!

Author: https://facebook.com/133068143540405 – Natur- & Geopark Mëllerdall