MMTP: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Aktiounsplang “sécurité routière” (2019 – 2023) Eng vun den Haaptmoossnamen vun dësem Plang ass natierlech och fir d’Offer vun den alternativen Transportmëttel weider ze promouvéieren. -Propositioune vun der Direktioun vun den ëffentlechen Transportmëttel -Propositioune vum Service vun den Taxien zu Lëtzebuerg: Taxis Gesetz soll reforméiert ginn, fir den Taxi zu Lëtzebuerg méi interessant ze maachen

Author: https://facebook.com/1741186706147215 – MMTP: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics


0

City: luxembourg

Publication author

offline 4 days

Corinne Kuhn

0
Comments: 0Publics: 562Registration: 10-04-2018