Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg

En principe, vos nom, prénom et localité ne seront pas publiés dans la liste des signatures du site public de la Chambre des Députés.Moien mir ass et wichteg Iech des Petition un d’Hand ze gin. Mir sollen hei zu Letzebuerg iwwerall 5G kreien, fir dass och öffentlech Transportmettel ouni Chauffer können agesaat gin.Dann ass den Elektrosmog nach méi krass, wi et schon de Fall ass… Also wee wöllt kann ennerschraiwen ennert derem Link: https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/SignerPetition?action=doPetitionSignature&id=1518

Read more

Author: https://facebook.com/174618722585285 – Scarabaeus SARL


0

City: luxembourg

Publication author

offline 6 days

Jens Schank

0
Comments: 0Publics: 541Registration: 10-04-2018