Photos from Parlement européen au Luxembourg’s post

Interessanten Diskussiounsowend iwwert di nëi Agrarpolitik vun der EU organiséiert mat der Centrale Paysanne. Et diskutéiren Landwirtschaftsminister Romain Schneider, den Charles Goerens, den Christophe Hansen, de Präsident vun der Baurenzentrale Marc Fisch, an den Präsident vun den Jongbaueren Marc Roeder. Et moderéiert d’Josiane Willems, directrice vun der Centrale Paysanne.

Author: https://facebook.com/146960838664019 – Parlement européen au Luxembourg


0

City: luxembourg

Publication author

offline 1 week

Alessandro Carzone

0
Comments: 0Publics: 337Registration: 10-04-2018