RedRock Climbing Center

Stage ouvreur dans la salle école du RedRock climbingcenter avec le club d’escalade KKU ( Kloterklub Uelzechtdall )Gilbert grousse Merci fir de Stage! de Klammklub Uelzechtdall kënnt ganz gären fir ee weideren stage (Bloc 😉 op Zolver! mir wënschen der ganzer Ekipp vum RedRock vill Erfolleg! 👍

Author: https://facebook.com/481037125272150 – Klammklub Uelzechtdall


0

City: mersch

Publication author

offline 2 years

Jean-Paul Sauvage

1
Comments: 0Publics: 282Registration: 10-04-2018