Francois Bausch

Den Transportsektor ass den schlëmmsten Verursacher vum klimaschiedlechen CO2, et ass och den enzegen Sektor wou an de lëschten 20 Joer den CO2 – Ausstous nach permanent geklommen sin. Duerfir sin d’Investissementer an eng aner Mobilitéit esou wichteg. Duerfir, déi positiv Dynamik fir eng aner Mobilitéit muss weidergoen, och nom 14.10.!

Author: https://facebook.com/255076481645721 – déi gréng Schëtter


City: Schuttrange

0

Publication author

offline 2 weeks

Jens Schank

0
Comments: 0Publics: 237Registration: 10-04-2018