In Diekirch wird wegen Fahrradmarkierung diskutiert

Bis auf eine kurze politische Auseinandersetzung zwischen Oppositionsrat Fränk Thillen („déi gréng“) und LSAP-Bürgermeister Claude Haagen verlief die Gemeinderatssitzung in Diekirch am Montag eher ereignislos. Von unserem Korrespondenten Olivier Halmes Rat Fränk Thillen monierte den schlech…Net nëmmen dat et an Dikrich wéineg Velospisten ginn, sie sinn och nach deels sou verblatzt dat se net méi z’erkennen sinn! De Problem besteet net säit haut a gëscht, mee gehéiert definitif net zu den Prioritéiten vun der LSAP Majoritéit. An lo waerden mer alt nach mindestens ee Joer … Dat ass wann ee bedenkt, wéivill Kanner mam Velo an d’Schoul fueren einfach irresponsabel an eis Verkéierssituatioun an Dikrich géiff sech definitiv mat uerdentlechen Velospisten verbesseren!

Read more

Author: https://facebook.com/1037413476379670 – déi gréng Dikrich


0

Publication author

offline 3 weeks

Maria Flinn

0
Comments: 0Publics: 261Registration: 10-04-2018