Photos from CTFS – Club des Tireurs Fosse et Skeet Differdange’s post

Ënnerhalt’s Aarbecht! Travail de maintenance! Wartungsarbeiten! Maintenance work! E grousse Merci un d’Equipe vum Ënnerhalt, Trap an Skeet sinn propper, de CTFS Un grand merci à l’équipe équipe de maintenance, le Trap et Skeet sont propres, le CTFS Ein großer Dankeschön an die Wachtungsmanschaft, Trap und Skeet sind sauber, der CTFS A big thanks to the maintenance team, Trap and Skeet are clean!, the CTFS

Author: https://facebook.com/271954163008629 – CTFS – Club des Tireurs Fosse et Skeet Differdange


City: differdange

0

Publication author

offline 2 hours

Rita Kugener

0
Comments: 0Publics: 431Registration: 10-04-2018